امروز : یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۳۶

Breadcrumbs

مناقصه و مزایده

آگهی تجدید مناقصه عمومی ــ نوبت اول

تراش و روکش آسفالت خیابانهای اصلی شهر
آگهی مناقصه عمومی شهرداری طالقان (نوبت اول)

شهرداری طالقان در نظر دارد به استناد ۱- موافقتنامه شماره ۷۳۵۲۸۸ مورخ ۹۷/۱۲/۲۶ ۲- موافقت نامه شماره ۲۰۸۵۳۵۹ مورخ ۹۷/۹/۱۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری البرز پروژه های ذیل را براساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید.
آگهی مناقصه

مناقصه عمومی
آگهی مزایده یک دستگاه ویلایی

شهرداری طالقان قصد دارد یک دستگاه ویلایی مسکونی 6 دانگ را در مزایده به فروش برساند.
مزایده حضوری تعدادی از وسائط نقلیه شهرداری طالقان

مزایده حضوری تعدادی از وسائط نقلیه شهرداری طالقان
مناقصه عمومی (نوبت اول)

مناقصه عمومی (نوبت اول

مزایده

مناقصه